Dobrodošli na spletnih straneh Civilne zaščite Trzin

 

Civilna zaščita Trzin

 
| Kaj storiti v nesreči | Ukrepi glede na nesrečo |Ogroženosti v Sloveniji | Domov
Pišite nam
Organiziranost Civilne zaščite Trzin Organiziranost CZ Trzin
Dogodki in aktivnosti Civilne zaščite v Trzinu Načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah
Dogodki in aktivnosti Civilne zaščite v Trzinu Dogodki in aktivnosti
Civilna zaščita v Sloveniji CZ Slovenije
Pravice in dolžnosti državljanov Pravice in dolžnosti
Pomembne povezave Povezave
Pišite nam Pišite nam
 

 

 

Organiziranost Civilne zaščite v Trzinu


19.1.2015 Sklep o imenovanju poveljnika CZ Občine Trzin in namestnika poveljnika CZ Občine Trzin ter članov Štaba CZ Občine Trzin

15.1.2015 – Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin

Poročilo ZRP za leto 2014


Organiziranost sil Civilne zaščite v občini

Organiziranost sil civilne zaščite v regiji

Priprave v CZ Trzin

Zaščita, reševanje in obrambne priprave v občini – Izvlečki iz zakonodaje in predpisov Občine Trzin

Organiziranost sil Civilne zaščite v občini

Spodnji organigram nam prikazije organiziranost sil civilne zaščite v občini.

 

na vrh

Organiziranost sil civilne zaščite v regiji

 

na vrh

Priprave v CZ Trzin

Priprave so najbolj učinkovite, če poznamo vire ogrožanja, jih ustrezno analiziramo in izdelamo tehnične elaborate, ki so sistemsko uporabni. Prav zaradi tega država namenja določena sredstva za znanstveno raziskovalno dejavnost tudi na tem področju. Tako so v zadnjem obdobju opravljene raziskovalne naloge usmerjene v razvoj normativne ureditve in pripravo strokovnih podlag za preprečevanje nevarnosti in nesreč ter zmanjšanje njihovih posledic. Na podlagi znanstvenih dognanj in preteklih izkušenj sestavljamo nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi najmanj za pet let.

Nacionalni program vsebuje:

 • Ugotovitve iz ocen ogroženosti;

 • Stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

 • Opredelitev stopnje zaščite pred posameznimi naravnimi in drugimi nesrečami, temeljne cilje, naloge varstva in način njihovega uresničevanja;

 • Pregled preventivnih ukrepov;

 • Smernice za raziskovalno in razvojno delo;

 • Smernice za organiziranje sil ter sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;

 • Smernice za izdelavo izobraževalnih programov;

 • Analizo pričakovanih stroškov in koristi.

Naloge nacionalnega programa so razčlenjene v letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga za območje občine izdela pristojna služba občine. Sprejeti načrt pa mora biti javno predstavljen. Načrt zaščite in reševanja je potrebno neprestano izpopolnjevati ob vsaki spremembi nevarnosti ali spremembi kadrov in sredstev za reševanje. Slediti je potrebno tudi novim spoznanjem stroke in izkušnjam pridobljenim pri ravnanju ob nesrečah. Glavna cilja varstva sta zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic.

Glavne skupne naloge na tem področju pa so:

 • Preprečevanje nesreč;

 • Pripravljenost na nesreče;

 • Zaščita pred nevarnostmi;

 • Reševanje in pomoč ob nesrečah;

 • Sanacija posledic nesreč.

Zaščita pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč temelji na naslednjih ukrepih:

   

 • Ureditvi prostora in naselij za zaščito in reševanje;

 • Evakuaciji;

 • Nastanitvi in oskrbi brezdomcev in drugih ogroženih;

 • Radiološki, kemijski in biološki zaščiti;

 • Izgradnji zaklonišč in drugih objektov ter njihovi uporabi;

 • Zaščiti kulturne dediščine;

 • Zaščiti pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Reševanje in pomoč ob nesrečah pa obsegata predvsem:

 • Reševanje na vodi in iz vode;

 • Reševanje v gorah;

 • Reševanje v jamah in rudnikih;

Poleg predstavljene zaščite pa poznamo osebno in vzajemno zaščito, ki obsega ukrepe samih prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč ter vojnih in terorističnih dejavnosti, za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja v bivalnem in delovnem okolju.

Kljub temeljitemu načrtovanju in pripravam z veliko vajami za usklajeno delovanje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ne bi bilo popolno, če ne bi imeli tudi opazovanja, obveščanja in alarmiranja, kar profesionalno opravlja država s svojimi strokovnimi službami in trinajstimi regijskimi centri. Centri sprejemajo klice v sili na št. 112 ter opravljajo dispečersko službo za gasilstvo, nujno medicinsko pomoč, gorsko reševalno službo, jamarsko reševalno službo, podvodno reševalno službo, civilno zaščito in druge reševalne službe.

Temeljne naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja so:

   

 • Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter za izvajanje drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

 • Obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito;

 • Obveščanje in alarmiranje izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o nevarnostih ter posredovanje odločitev pristojnih organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči.

Ne glede na to, da država profesionalno skrbi za obveščanje nas vseh, pa le-to ne bi bilo popolno, če ne bi imeli tudi državljank in državljanov, ki opazijo in se zavedo preteče nevarnosti ter to sporočijo na center za obveščanje telefon št. 112.

na vrh


© Civilna zaščita 2006